Aberto prazo para a licitación da explotación do Bar no complexo de piscinas municipais de Amoeiro

Aberto prazo para a licitación da explotación do Bar no complexo de piscinas municipais de Amoeiro

A Alcaldía mediante Decreto do 31/05/2019 aprobou o expediente, a través de Procedemento Aberto e trámite de urxencia, para a contratación da explotación do servizo de Bar existente no Complexo Cívico-Deportivo de Costademonte (piscinas municipais), conforme aos seguintes datos:

1º ENTIDADE ADXUDICADORA.

 1. Organismo: Alcaldía do Concello de Amoeiro.
 2. Dependencia que tramita o expediente: Secretaría Xeral.

2º OBXECTO DO CONTRATO.

 1. Descrición do obxecto: A explotación do bar existente nas instalacións do Complexo Cívico–Deportivo de Costademonte.
 2. Duración do contrato: Tempada de Verán de 2019, do 1 de Xullo ao 31 de Agosto de 2019, ambos incluídos.

3º TRAMITACION E PROCEDEMENTO.

 1. Tramitación: Urxente
 2. Procedemento: Aberto.

4º PRESUPOSTO BASE DE LICITACION.

Non se establece debendo oferta-los interesados a cantidade que estimen conveniente en concepto de canon de explotación.

5º GARANTIAS.

 1. Provisional: Non.
 2. Definitiva: 200 €.

6º OBTENCION DE DOCUMENTACION E INFORMACION.

 1. Entidade: Concello de Amoeiro, en horas de 9 a 14 h.
 2. Domicilio: R/ Castor Sánchez Martínez, 6.
 3. Localidade: Amoeiro; C.P: 32170.
 4. Teléfono: 988 28 10 00
 5. Fax: 988 27 99 88
 6. Data límite de obtención de documentos e información: ata o último día do prazo para a presentación das ofertas

7º PRESENTACION DE OFERTAS.

 1. Data límite: Dentro dos oito días naturais contados desde o seguinte ó da inserción deste edicto no Perfil do Contratante. Se o último día fose inhábil o prazo finalizará o primeiro hábil seguinte.
 2. Documentación a presentar: A que se indica no prego de Cláusulas Administrativas que rexen a contratación.
 1. c) Lugar de Presentación: Concello de Amoeiro.

8º APERTURA DE OFERTAS.

 1. Entidade: Concello de Amoeiro.
 2. Data: As trece horas do día inmediato posterior á finalización do prazo de presentación de proposicións.

 

Nos seguintes enlaces poden descargar a documentación precisa:

ANUNCIO LICITACION

PREGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS

 

Posts relacionados

Leave a Reply